Vacov–Podhájí, údolí Mladíkovského potoka

Podhájí - údolí Mladíkovského potoka maloplošné chráněné území. Kromě potoka s četnými meandry tvoří nejcennější součást území vlhké, tzv. dvousečné louky. Území má charakter chráněného naleziště vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Platí zde zákaz vstupu, není dovoleno ničit a poškozovat živočichy a rostliny i jejich prostředí nebo jinak ohrožovat přirozený vývoj nebo stav CHÚ. Pravidelné kosení zachovává přírodní flóru a blokuje nežádoucí změnu biotopu zarůstáním dřevinami (náletem). Od roku 1986 Chráněné území "Mladíkovský potok", které představuje mokřadní louka o výměře asi 1,7 ha, na které se vyskytují chráněné a ohrožené rostliny, zejména vstavačovité. Rámcový průzkum prokázal druhovém i kvantitativní bohatství rostlinstva a živočišstva.

  • 165 druhů rostlin (z toho 12 druhů chráněných)
  • 59 druhů denních motýlů (z toho 2 druhy chráněné)
  • 73 druhů motýlů nočních
  • 52 druhů brouků
  • 39 druhů hmyzu různých řádů (z toho 3 druhy chráněné)
  • 46 druhů živočichů patřících mezi bezobratlé, členovce a obratlovce (z toho 35 chráněných druhů - hlavně ptáků)

Celkem tedy 434 rostlinných a živočišných druhů s vazbou na ekosystémy v Podhájí.
Nejméně polovina z celkového počtu (kromě chráněných) jsou druhy ve své existenci ohrožené či zranitelné na území celého státu. Na jaře roku 1986 zde bylo pozorováno několik jedinců Majky obecné, kriticky ohroženého druhu brouka.

Obojživelníci patří mezi živočichy, kteří jsou civilizačními vlivy snad nejvíce postiženi. Vyhovující podmínky pro rozmnožování i přežití nacházejí obojživelníci podél toku Mladíkovského potoka. Ve slepých ramenech s klidnou vodou i v rybníčku pod bývalou cihelnou mají brzy na jaře vhodná místa pro kladení vajíček i pro pozdější vývin pulců. Žijí zde následující druhy: ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan ostronohý, čolek obecný a čolek horský.

Při průzkumu byla zjištěna i zajímavá rybka vranka obecná. Je to dravá rybka.Zdržuje se většinou v blízkosti dna potoků a říček. V horských bystřinách vystupuje běžně do výšek nad 1500 m. Dosahuje délky 10 až 15 cm, vyznačuje se plochou hlavou a nápadně širokými, vějířovitými prsními ploutvemi. Je tmavošedá nebo hnědá s roztroušenými světlými skvrnami. Samci hlídají snůšku jiker mezi kameny a odvážnější zahánějí od svého plodu i větší ryby, které se přiblíží.

Text: Obecní úřad Vacov, www.vacov.cz


Mapa